Паневритмията – връзка с Бога Posted on септември 16, 20111 Коментар

Паневритмията е сакралният танц на Бялото братство.
Тя е свалена от духовните светове и дадена на българския народ, а и на цялото човечество от духовния Учител на българите – Петър Дънов.
Какво точно представлява Паневритмията?
Ако се разгледа внимателно произхода на тази дума, ще видим, че тя е сложна дума, съставено от три части, три корена:
Представката „Пан“ в началото на думата означава – „все“, „всичко“, „всеобщ“, „космичен“.
Вторият корен – „ев“, от латински „еу“ означава – „истински“, „висш“. „Ев“ е това, от което излиза всичко, то означава същината, реалното, същественото в света.

А коренът на „ритъм“ идва от латински – „ритмус“, което значи правилност в движенията или във всеки друг външен израз на нещата.
Така че в буквален превод Паневритмията значи – Космичен висш ритъм.
Паневритмията  – това е велика, всемирна хармония на движенията. Целият живот е Паневритмия.
Учителят Дънов казва: „Най-напред човек схваща формата. Тя е във времето и пространството. После схваща движението. То е във времето и най-после схваща Словото. То е вън от времето и пространството.“
В този смисъл Паневритмията е визуален образ на Словото. А знаем какво пише в Библията, в Светото евангелие от Йоан: „В началото бе Словото. И Словото бе у Бога. И Словото бе Бог…“
Когато човек се свърже със Словото, той продължава нагоре по стълбицата на познанието.

Паневритмията може да бъде опрделена и като Мистерия от тонове, багри и движения, или още като Танц на светлината.
Паневритмията се играе сутрин рано, след изгрев слънце, на открито, чисто, високо място, от 22 март до 22 септември, в бели, светли дрехи.
Паневритмичните упражнения не бива да се оприличават на обикновена гимнастика или балет. Те се основават на много по-дълбоки закони за влизане на човека във връзка с енергиите на природата и използването им за неговия растеж. При Паневритмичните движения човек влиза в обмяна с живите сили на природата.
Всяко нещо в природата се движи. Това е всеобщовалиден закон. Но когато тези движения са разумни, ние придобиваме нещо.
Действието на Паневритмията върху човека е огромно и всестранно. Движенията не са произволни, а са плод на познанието на живите сили в Космоса, както и на силите, потенциално заложени и работещи в човешкия организъм. Тези движения събуждат възвишеното в човека.

Действието на паневритмичните упражнения е трояко:

1. От една страна те спомагат за физическото развитие на човека.

Чрез тях организмът се развива всестранно, защото се отличават с голямо разнообразие. Движенията са плавни и красиви и при тях вземат участие всички части на тялото. Развива се мускулатурата, дишането се съживява, кръвообращението също. Укрепва се нервната система, тъй като ранните слънчеви лъчи преди изгрев слънце и до към 1час след това имат силно укрепващо въздействие върху нервната система на човека.

Паневритмичните движения са акумулатор, чрез който човек се свързва с творческите и съграждащи сили на природата, приема ги и те съдействат за неговото развитие. Тези сили са животворни.

2. Движенията в Паневритмията са в хармония с космичния ритъм и космичните вибрации, които провеждат в активност целокупния живот. Те активират всички спящи, потенциални сили в човешката душа, като ги привеждат към дейност. Те събуждат възвишените пориви в човека, като активират спящите духовни сили и заложби на човешкото естество. Всеки център на мозъка е свързан с особен, висш свят и със съществата, които живеят в него. Като правим известни движения, ние привеждаме в активност даден мозъчен център и чрез него се свързваме с дадения висш свят и със съответните същества, които го обитават. Така те ни дават подкрепа и енергия.

От друга страна всеки от тези мозъчни центрове е свързан с даден орган на тялото. Всеки орган си има свое място в човешкия мозък. И щом приведем в активност този мозъчен център, съответно чрез него влияем благотворно и върху съответните органи на тялото. Така те се развиват правилно, укрепват, стават по-жизнеспособни, регулират се техните функции.

3. Паневритмичните упражнения са от такъв характер, че чрез тях човек изпраща сили, мисли и идеи в света, които продължават да работят там , да го обновяват и претворяват. Чрез тези движения се препращат в света нови творчески сили. Всички нови идеи, които трябва да се вградят за изграждане на новата култура на човечеството, всички ония животворни принципи, които са в сила да я обновят, и да издигнат човечеството на по-висок етап в неговата еволюция, са включени в тия движения.

Новите идеи чрез Паневритмията магически се препращат в света и хората приемат тяхнто благотворно влияние. В нейните движения са въплътени идеите, които строят и градят новата култура. В тях са скрити пружините, които задвижват новите творчески сили на човешкта душа.
В този смисъл Паневритмията е един метод за проправяне пътя на новото в света, за изграждане на нов строй, нова земя.

Кои са принципите на Паневритмията?

1. Първият принциип се основава на един от основните Херметични принципи, а именно, че всичко в природата се подчинява на закона на ритъма.
Има връзка, съответствие между сърдечния ритъм в човека и в ритъма на слънчевите лъчи. Слънчевите енергии излизат от Слънцето ритмично, периодично по-силно и по-слабо.

Ритъмът даже и в обикновения живот притежава някаква мощна сила: ако в дадена работа, макар и тежка, се внесе определен ритъм, тя става по-лека и ефективна. Ритмичните движения не уморяват.

2. Вторият принцип на Паневритмията гласи, че движенията в нея отговарят но основни Космически закони.

Движенията на тялото не са нещо механично, но всяко движение, което човек прави, го свързва с известни сили на природата. С всяко движение се влива нещо в организма. Така че движенията на човека са от огромно значение. От тях зависи с какви сили, положителни или отрицателни ще се свържем.

Космичните движения и космическият ритъм, които лежат в основата на живота срещаме изразени навсякъде.

 • в движението на небесните тела
 • във вълнообразното движение на светлината
 • в силовите линии на електромагнитното действие
 • в нутационните движения на растителните стеблени и коренови върхове
 • и пр.

 

Тези движения и този ритъм имат творчески елемент в себе си, те са създали и организирали всичко в света. Те са изградили хилядите форми около нас и са вечно действащи принципи в Космоса.
Ако движенията, които прави човек са в хармония с тези космични движения и този ритъм, то той се свързва със силите на живата природа и ги приема.
Човек трябва да се пази от движения, които отнемат или изхарчват нужните ни енергии. Движенията  ни трябва да са разумни и съзнателни. Има разумни и неразумни движения. Всяко наше движение, макар и несъзнателно, има своя вътрешен смисъл и съответно води до последствия.

3. Третият основен принцип на Паневритмията гласи, че има съответствие между

 • тон
 • форма
 • движение
 • цвят
 • число
 • идея.

 

В природата има строго съответствие между всички неща. И в този смисъл Паневритмията е съчетание между тон, форма, движение, цвят число и идея.
Музиката има мощно въздействие върху живота и физиологичните процеси в организмите. Музикалността принадлежи на етерните сили на организма, които в същност са архитектите на човешкото тяло, те градят и извайват формите. Същото се отнася не само до човека, но и до всички организми в природата – цвете, растение, дърво и пр.
Здравият орган изпуска характерни музикални трептения и вибрации, които при заболяване се изменят и отслабват. И именно така се констатира здравословното състояние на организма.
Музиката е материализирано движение на Духа. Тя е правилният начин за организиране на материята в човека и на неговите мисли, чувства и постъпки. Музиката е проводник на истинският живот. Тя е начало на всяка култура. Именно затова съвсем не е без значение каква музика слуша човека, с каква музика е заобиколен в живота си.
Паневритмичните движения не са някаква механична гимнастика. При тях трябва да се мисли за всяко движение и то да се играе съвсем съзнателно. Всяко движение без мисъл няма смисъл. Нужно е едно силно, вътрешно концентриране. Трябва да се знае, че ръцете са силови линии по които протичат дадени енергии. Всяко едно от тия упражнения е свързано с един процес на съзнанието. И затова всяко упражнение има действие върху определени сили на човешкия дух. Всеки орган на тялото си има своя вътрешна, духовна страна. И всяко движение е във връзка с душевното и духовно развитие на човека.
В сегашните хора изобилстват подсъзнателните движения. Но тези движения са особено присъщи на по-долните, низши природни царства. Ето защо от огромна важност е човек да развива своето съзнание, да го разширява, за да измести подсъзнателните си импулси и да ги замести  с нови, разумни такива, които да внесат по-висши, душевни и духовни вибрации в неговия живот.

Паневритмията е танц на новото човечество, на неговото еволюционно развитие.
Старите упражнения, които идват от Изток, различните системи Йога, са свързани с духовното наследство от древната следатлантска епоха.
Те се изпълняват индивидуално и са почти статични. Статичното положение на тялото дава възможност за по-дълбока концентрация и медитация, но едновременно с това то е предпоставка за кристализация на човешкия дух в себе си и за себе си, за едно силно индивидуализиране на човека и развитие на неговото Его.

Паневритмията е динамична, колективна медитация.

Тя е съвместно, колективно преживяване. Участниците обединяват своите духовни усилия, за да може всеки да проникне в царството на живата природа, в царството на Духа. Човек вече държи сметка не само за себе си, а за партньора си, за правилността на кръга, за цялостното въздействие. Човек вече не е сам, индивидуалист и затворен в себе си егоист, но част от цялото човечество, част от целия Космос.
Именно в това се крие духа на новото време, на настъпващата епоха на Шестата раса – расата на Любовта.
Особено днес, в тези трудни кризисни времена, когато тотално се подменят истинските човешки ценности, имаме нужда от един мощен тласък, чрез който да се влеят нови жизнени струи в нашата прекалено меркантилна и материалистична култура.
Това може да стори Паневритмията. Чрез нея обществата, народите, расите ще се подмладят, ще се калят физически и духовно за ново творчество.
Задчата на Паневритмията е да подготви разцъвтяването на една по-възвишена, по-благородна, по-хармонична култура – култура на радостта и светлината.

Използвана л-ра:
„Паневритмията в автентични документи – 1938-1942г.“
Г. Стойчев „Паневритмията – мъдрост, философия, откровение“

1 comment

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.